รายการตีสิบ-ริว จิตสัมผัส

Loading...

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ (2201-2417)

จุดประสงค์รายวิชา
  1. รู้วิธีทำธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
  2. มีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพคอมพิวเตอร์
  3. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตราฐานรายวิชา
  1. อธิบายประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดเล็ก
  2. สร้างสรรค์งานอาชีพทางคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานอาชีพด้านคอมพิวเตอร์  รู้วิธีทำธุรกิจที่เกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยบูรณาการจากความรู้ที่ได้ศึกษามา  เช่น งานผลิตเอกสาร  งานพัฒนาเว็บเพจ  งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ งานดูแลระบบ